تبلیغات
♥دخـــــیــــ کلوپــــــــــ♥
❤پســــــــ❤ـــــــــــت❤ثــــــــ❤ـــــــابـــ❤ــــــــت❤
cafe-webniaz.irسلامــ دخیـــ هاcafe-webniaz.ir


cafe-webniaz.irمنــ ملودیــــ هستمـــ و عاشقتونمـــ!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irالبتهـــ بستهـــ بهـــ نکاتـــ زیر:cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- وبـــ رو دوستـــ نداریـــ = ctrl + wcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- ببینـــ با هر کیــ مثلــ خودشـــ رفتار میشهـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- پســـ لطفا " آدمـــ" باشـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- بخندcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- بسهـــ cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- بسهــ دیگهـــ خندهـــ همـــ حدیـــ دارهـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- تو کهـــ اینقدر خندهـــ رو دوستـــ داریـــ با همونـــ همـــ خارجـــ شوcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- فرند؟ = ارهـــ اگهـــ جنبهـــ داشتهـــ باشهـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irراستیـــ بهــ صفحاتـــ جانبیـــ بسرcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irتویــ مسابقاتـــ همـــ شرکتـــ کنـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبا اینـــ همهـــ قانونـــ یهـــ خستهـــ نشیـــ!cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irجعبه اخبار:cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- وب افتتاح شدcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمسابقهـــ هر هفتهـــ برگذار میشهــــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبشرکتـــــــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبرو دیگهـــ قانونـــ نیـــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irمگهـــ بازمـــ قانونـــ میخوایــ؟؟؟cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irباشهـــ خودتـــ خواستیـــ....cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.ir- برو فوضولیـــ کنـــ تا نکشتمتــــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبیا حالا بهـــ قانونـــ ها عملـــ کنــــcafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irنویسندهـــ = یســـ حقوقشـــ = 300cafe-webniaz.ir

cafe-webniaz.irبـــــابــــــــــــایــــcafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 10:57 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بدهـ❤ () ]
پست تن (:
Image result for ‫متن های خوشگل دخترونه‬‎
cafe-webniaz.irدمـــ مآcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدخترآcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irگرمـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irکهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتکــ پریمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irباcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهرcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irکسیــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنمیـ پریمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir!!!cafe-webniaz.ir

[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 05:00 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ نظر بده () ]
پست ناین (:
cafe-webniaz.irاینـــ سهـــ تا عکســ نوشتهـــ ساختـــ خودمــــ تقدیمـــ بهـــ همهــ دخیـــ ها:cafe-webniaz.ir


[ یکشنبه 7 آذر 1395 ] [ 08:26 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ♥نظر بده♥ () ]
@__@ شانزلیزهـــ قسمتــ اولــ @__@
cafe-webniaz.irشبــ نتونستمــ بخوابمـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irپا شدمـــ رفتمــ به وسایلــ کاترینـــ ( خواهر کوچیکمــ ) ور رفتمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدنیز ( خواهر بزرگترمــ ) همـــ خوابشـــ نمیــ بردcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir"د" یعنیـــ دنیز و "مــ" یعنیـــ خودمـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: هویـــ بخوابــ دیگهـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: هویـــ یعنیـــ چیــ؟؟اونـــ روی فرانسویمـــ رو بالا نیار! حالا دو بار مسافرتـــ میریمــ ایرانـــ نباید ایرانیــ بشیما!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: باشــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: چیکار کنیمــ منمــ خوابمـــ نمیــ برهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: پاشو بیا بریمــ بیرونـــ یکمـــ بگردیمــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــ: هوا سردهــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: به جهنمــ! پاشو اعصابــ ندارمـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخلاصهــ راهــ افتادیمــ تویــ خیابونایـــ خلوتـــ و حسابیـــ گشتیمـــ.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irرسیدیمـــ بهــ خیابوناییـــ کهــ هنوز شلوغـــ بودcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irیهو دیدمـــ دنیز نیستــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچند دقیقهـــ با نگرانیـــ جا هاییـــ کهـــ با همـــ بودیمـــ رو گشتمـــ تا پیداشــ کنمـــ......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irیهو دیدمـــ.......با دو تا بستنیــ وایسادهـــ جلویــ منـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمـــ: تا حالا کجا بودیـــ منو ترسوندیـــ؟؟cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irد: ترسووووووو!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمــــ: خودتیـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبعد همـــ تو تاریکیـــ شبـــ رفتیمـــ دمــ رستورانــ " بُنــ اَپُتیــ " بهــ معنایــ نوشــ جانــ! ( البتهـــ بستهـــ بود )cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنمیدونمـــ بهــ چهــ هدفیــ داشتیمــ ولیـــ یهو.....cafe-webniaz.ir


cafe-webniaz.irاینـــ داستانـــ ادامهـــ دارد....cafe-webniaz.ir

[ چهارشنبه 3 آذر 1395 ] [ 11:13 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ♥نظر بده♥ () ]
پست سون (: ، نظر سنجیــ جدید (:
Related image
cafe-webniaz.irسلامـــ دخیــ هایـــ گلـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاومدمـــ با یهـــ رمانـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبهــ نامــ شانزلیزهـــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبرگرفتهــ یکیــ از خاطراتمـــ تویـــ شهر فرانسهــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبشرکتینـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتو نظر سنجیــ جدید همــ شرکتـــ کنیدcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبایـــــــcafe-webniaz.ir

[ چهارشنبه 3 آذر 1395 ] [ 10:57 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ♥نظر بده♥ () ]
پست سیکس (:
Related image
シンプル のデコメ絵文字دنـــیآシンプル のデコメ絵文字
cafe-webniaz.irهیچــ وقتـــ بدونــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irلاکـــ هایــــ رنگیــــ رنگیــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irگلـــ سرایــ صورتیــــcafe-webniaz.irـ
シンプル のデコメ絵文字پاستیلـــ خورایـــ حرفهــ ایـــシンプル のデコメ絵文字
cafe-webniaz.irجیغـــ جیغو هایـــ باباییـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irعروسکـــ هایـــ با مزهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irو....cafe-webniaz.ir
シンプル のデコメ絵文字قشنگـــ نیستـــシンプル のデコメ絵文字
cafe-webniaz.irمرسیــــــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاز خودمونــــ کهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدنیا رو قشنگــــ کردیمـــcafe-webniaz.ir
シンプル のデコメ絵文字^_____^シンプル のデコメ絵文字

[ سه شنبه 2 آذر 1395 ] [ 04:51 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ♥نظر بده♥ () ]
پست فایو (:
cafe-webniaz.irدخیـــ باســـ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهمـــ تو دلــــ باشهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهمـــ رو مخـــ برو.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبرایــ همینــ..cafe-webniaz.ir
 cafe-webniaz.irراستشــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irما دخترا...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irگاهیـــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخودمونـــ همـــ نمیدونیمـــ چرا قهر میکنیمـــ...!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irفقط حســـ میکنیمــــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irالانـــ باســـ قهر کنیمــ!cafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 10:11 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بده❤ () ]
پست فور (:
Image result for ‫متن های دخترونه شیطون‬‎
cafe-webniaz.irدخیـــ بودنــــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهمیشهـــ بهــ معنایـــ خوبیـــ نیستــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمهربونیـــ نیـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irعشقـــ نیـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irوروجکیـــ نیــــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبعضیـــ موقعـــ ها همـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمیتونهـــ بهـــ معنایــ " شکمو " باشهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمثلا:cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irعشقـــ هلهــ هولهــ باشهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاولینـــ چیزیــ کهــ از خدا میخواد خوراکیــ باشهــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدخیـــ میتونهــ اینــ باشهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاینجوریـــ نگاهـــ نکنـــ پسر......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدخیـــ ندیدهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهیچـــ پسریــ نمیتونهــ دختر باشهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچونـــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخوراکی دوست نعرهـــ!cafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 02:34 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بده❤ () ]
پست تری (:
cafe-webniaz.irدخی چیستــــ؟cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir.cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچیزیهـــ کهـــ اینقدر خاصــ و مهمـــ و ارزشمندهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir کهــ تو بخاطرشـــ اینـــ همهـــ اومدیــــ پایینـــــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irزر نزنــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمعلومـــ بود خاصمــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنمیخواد جونـــ بکنیــ ضایســـcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irکه پسرا...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irلاتنــــ.....cafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 01:52 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بده❤ () ]
پست تو (:
Image result for ‫متن های دخترونه شیطون‬‎
cafe-webniaz.irدختر باســـ قرتیــ باشهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبا هر آهنگیـــ زرتیـــ باشهــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاگهـــ آهنگــ دوستـــ نداشتهــــ باشیـــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدختر نیسیـــ......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irاگهـــ دختر نباشیـــــ.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدخیـــ نیسیـــ.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irپسریــــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدخیـــ باســــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمسلحـــ بهـــ خطرناکـــ ترینـــ سلاحـــ جهانـــ باشهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمهربونیــــ......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنداریــــ؟؟؟؟....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخو پسریـــ دیگهــ!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنهــ احساســ داریـــ...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنهـــ مهربونیــــ.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنهـــ قرتیـــ.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنهـــ زرتیـــ.......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهیـــ هیـــ وایسا.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونــــ آرایشــ خوشگلیــــ؟؟؟cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irواقعا؟؟؟cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irایولـــ دختر!cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتو یکـــ "دخیـــ" کاملــ هستیــ!cafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 01:04 ب.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بده❤ () ]
پست وان (:


cafe-webniaz.irجهانــــ رو بدونـــ ناخنـــ هایـــ لاکــــ زدهــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونـــ کفشــــ پاشنهــــ بلندcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونـــ النگوcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irو بدونـــ گلــ سرcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتصور کنـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irارهـــ میدونمــــ جهنمهــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونـــ منــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونـــــ منـــ همهـــ چیــ خاکسترهـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irدیگهــ نقاشیـــ هایـــ رنگیــ نیـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irارهـــ......cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبدونــــ منـــــ.....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irهیچیـــ نیستیــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irپســـ بهـــ خودتــــــ افتخار کنــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irکهــ همچینـــ کسیـــ رو میبینیـــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irنهـــ....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irمنــ رو نداریــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irچونــ منـــ مالـــ کسیـــ نیستمــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irخدا منو افرید...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irتا کساییـــ مثلـــ تو رو....cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.ir"آدمــ" کنمــــcafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irحالا...cafe-webniaz.ir
cafe-webniaz.irبا منـــ میایـــــ؟؟؟cafe-webniaz.ir

[ یکشنبه 30 آبان 1395 ] [ 11:51 ق.ظ ] [ ☊ Alexandra ✿ Mélodies ✿ Août ☊ ] [ ❤نظر بده❤ () ]
♥آخرین مطالبمــ♥
?